- anh kiệt -

♦ Phiên âm: (yīngjié).Vừa được xem: 英杰