- khổ,cổ não -

♦ Phiên âm: (kǔnǎo).


.


Vừa được xem: 苦惱藏身