- nhược,nhã tức nhược,nhã li -

♦ Phiên âm: (ruòjíruòlí).


♦như gần như xa; lúc gần lúc xa; khi nóng khi lạnh. , .


Vừa được xem: 若即若離云云人民畦田于井二黃人員二面角二門京城