- cẩu ngôn -

♦ Phiên âm: (gǒu,gōu yán,yàn ).


(hvtd)♦Lời không thật. ◇Lưu Hướng : Ác ngôn bất xuất khẩu, cẩu ngôn bất lưu nhĩ , (Thuyết uyển , Đàm tùng ) Lời xấu ác không ra khỏi miệng, lời không thật không ở lại trong tai.
♦Nói bừa, phát biểu một cách tùy tiện.


Vừa được xem: 苟言杰斐遜砧板嫡傳