- cẩu hoạt -

♦ Phiên âm: (gǒu,gōu huó,guō ).


(hvtd)♦Sống được thì thôi, chịu nhục cũng đành. ◇Hán Thư : Sở dĩ ẩn nhẫn cẩu hoạt, hàm phẩn thổ chi trung nhi bất từ giả , (Tư Mã Thiên truyện ) Do vậy mà phải ẩn nhẫn sống tạm bợ, chịu chôn vùi nơi đê tiện mà không đi vậy.


Vừa được xem: 吸收苟活吸引吸取吸力吸入剂吴权吴时任吴文楚