- cẩu đắc -

♦ Phiên âm: (gǒu,gōu dé,de ).


(hvtd)♦Có được một cách không chính đáng. ◇Hoàng Trạc Lai : Tiểu nhân vụ cẩu đắc, Quân tử tín gian trinh , (Vịnh hoài ).


Vừa được xem: 苟得識時務者為俊杰英杰