- cẩu toàn -

♦ Phiên âm: (gǒu,gōu quán ).


(hvtd)♦Cẩu thả cầu toàn. ◇Tam quốc chí : Cẩu toàn tính mệnh ư loạn thế, bất cầu văn đạt ư chư hầu , (Gia Cát Lượng truyện ) Chỉ mong cẩu thả bảo toàn tính mạng ở thời loạn, không cầu được hiển danh ở chư hầu.


Vừa được xem: 苟全