- sam trừ -

♦ Phiên âm: (shānchú).


, .


Vừa được xem: 芟除比年芝加哥古芝县