- chi ma tương -

♦ Phiên âm: (zhī·majiàng).


♦tương vừng; tương mè; dầu mè. , , 調. , .


Vừa được xem: 芝麻醬芝麻血栓舍下芝陵县芟除