- mang tiêu -

♦ Phiên âm: (mángxiāo).


♦xun-phát na-tri ngậm nước. , (Na2 SO4 .10H2 O), , , .


Vừa được xem: 芒硝政鴻廣锅备大多數绩