- gian hiểm -

♦ Phiên âm: (jiānxiǎn).


.


Vừa được xem: 艱險朗生干打雷,不下雨趨炎附勢大禍臨頭