- gian hiểm -

♦ Phiên âm: (jiānxiǎn).


.


Vừa được xem: 艱險他鄉他殺他日他方髖骨他年他山功錯