- hàng thứ -

♦ Phiên âm: (hángcì).


♦1. chuyến tàu; chuyến bay. .


Vừa được xem: 航次導航續航航模