- hàng thiên -

♦ Phiên âm: (hángtiān).Vừa được xem: 航天民航航天飛機品检验收鵪鶉里程表軟骨頭