- hàng thiên phi cơ,ki -

♦ Phiên âm: (hángtiānfēijī).


♦tàu con thoi (tàu vũ trụ được thiết kế để dùng lại nhiều lần.). 工具. , , . 使.


Vừa được xem: 航天飛機品检验收鵪鶉里程表軟骨頭圖畫文字請降轉瞬更易