- hàng vụ,vũ -

♦ Phiên âm: (hángwù).


♦vận tải thuỷ; nghiệp vụ vận tải bằng đường hàng không và đường thuỷ. .


Vừa được xem: 航務航向杜甫航次