VN520


              

舊金山

Phiên âm : jiù jīn shān.

Hán Việt : cựu kim sơn.

Thuần Việt : Cựu Kim Sơn; San Francisco.

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

Cựu Kim Sơn; San Francisco (thuộc bang California, Mỹ. Nằm giữa vịnh San Francisco và Thái Bình Dương). 舊金山美國加利福尼亞西部一半島上的城市, 位于太平洋與舊金山灣(太平洋沿一海港)之間, 1776年西班牙在此建立要 塞和傳道區. 第一個殖民點被稱為耶爾巴布埃那, 1846年美國控制該城市后改名舊金山. 1848年在附近地 區發現了金礦, 這使原來的小社區發展成為一個日益繁榮的城鎮, 以無法規約束且多猥褻的消遣方式而聞 名. 該城市在1906年4月18日的毀滅性大地震和火災中幾乎被摧毀.

♦Tên thành phố, ở bờ biển phía tây Mĩ Quốc 美國, trên bờ Thái Bình Dương 太平洋, tức thành phố San Francisco.


Xem tất cả...