- cử án tề mi -

♦ Phiên âm: (jǔànqíméi).


♦nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày). , (·》). .

(hvtd)♦Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): tương kính như tân . Cũng nói là Mạnh Quang cử án , tề mi cử án .


Vừa được xem: 舉案齊眉我齊眉像因材施教