- cử thế -

♦ Phiên âm: (jǔ shì ).


(hvtd)♦Cả thế giới, khắp thiên hạ. ◇Khuất Nguyên : Cử thế giai trọc ngã độc thanh, chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh , (Sở từ ) Cả đời đều đục mình ta trong, mọi người đều say cả, mình ta tỉnh.


Vừa được xem: 舉世交趾雙曲線姓氏丹青興隆