- HỨNG CAO THỂ LIỆT -

♦ Phiên âm: (xìnggāocǎiliè).


♦cao hứng; hết sức phấn khởi. , .


Vừa được xem: 興高采烈大海撈針替罪羊會親蘊涵摁扣兒