- hưng,hứng long -

♦ Phiên âm: (xīnglóng).


.


Vừa được xem: 興隆興衰興興頭頭與日俱增