- hưng,hứng thú,xúc -

♦ Phiên âm: (xìngqù).


.


Vừa được xem: 興趣