- hưng,hứng suy,thôi -

♦ Phiên âm: (xīngshuāi).


♦thịnh suy; thịnh và suy; hưng suy. .


Vừa được xem: 興衰興興頭頭與日俱增神經衰弱