- hứng hứng đầu đầu -

♦ Phiên âm: (xīng,xìng xīng,xìng tóu,tou tóu,tou ).


(hvtd)♦Hăm hở, hăng hái. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Kim gia tức phụ tự thị hỉ hoan, hứng hứng đầu đầu khứ trảo Uyên Ương, chỉ vọng nhất thuyết tất thỏa , , (Đệ tứ thập lục hồi) Cô vợ Kim (Văn Tường) lấy làm thích lắm, hăm hở đi tìm Uyên Ương, hi vọng nói một câu là xong ngay.


Vừa được xem: 興興頭頭與日俱增神經衰弱興奮