- DỮ NHẬT CÂU TĂNG -

♦ Phiên âm: (yǔrìjùzēng).


♦càng ngày càng tăng; tăng lên từng ngày. .


Vừa được xem: 與日俱增神經衰弱興奮