- đài loan -

♦ Phiên âm: (tái,yí wān ).


(hvtd)♦Gọi tắt là Đài . Bao quát đảo Đài Loan , quần đảo Bành Hồ , Kim Môn , Mã Tổ , Lục Đảo , Lan Tự và các đảo nhỏ phụ thuộc.
♦Chỉ Đài Loan địa khu .


Vừa được xem: 臺灣夜學愴痛愧痛感風感通感懷愜懷