- tự hấp li tâm bơm - bơm ly tâm tự hút

♦ Phiên âm: (zì xī lí xīn bèng).


♦Máy bơm ly tâm tự hút


Vừa được xem: 自吸离心泵乳頭不成乳酸乳臭乳腺炎乳腐乳糖不應