- lâm,lậm giới -

♦ Phiên âm: (línjiè).


.


Vừa được xem: 臨界標準件未燃尽的煤范红太袖长冲孔针板紧急停止大禮