- thối cân -

♦ Phiên âm: (tuǐ jīn ).


♦Bắp đùi


Vừa được xem: 腿筋韓國鹿大有作為