- cước phí -

♦ Phiên âm: (jiǎo,jué fèi,bì ).


(hvtd)♦Tiền phí tổn (gởi đồ, đi đò...). § Cũng gọi là cước tiền . ◇Lí Cương : Hựu mỗi sai sử ti hồi dịch quan, tải mễ hộc tiền khứ Hồ Bắc hồi dịch, đoái bạt ứng phó Nhạc Phi quân trung, kí hữu lợi tức, hựu tỉnh cước phí, thử bất khả bất tri dã 使, , , , , (Dữ hữu tướng điều cụ sự nghi trát tử ).


Vừa được xem: 腳費代電悲鳴換防朗生