- vu -

♦ Phiên âm: (shènyú).


♦bể thận. , , 尿.


Vừa được xem: 腎盂蟋蟀草整天