- thoát,đoái lạp -

♦ Phiên âm: (tuōlì).


♦tuốt hạt; tuốt lúa. 使.


Vừa được xem: 脫粒橫倒豎歪綱常橫亙橫七豎八維他命機關機警維也納機心