- hiếp tòng,tụng,thung,túng,tung,tùng -

♦ Phiên âm: (xiécóng).


.


Vừa được xem: 脅從配电箱酌量