- chi phấn -

♦ Phiên âm: (zhīfěn).(hvtd)♦Phấn sáp. § Đồ trang điểm của đàn bà. § Cũng gọi là yên phấn .
♦Mượn chỉ đàn bà con gái. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Thẩm thẩm, nhĩ thị cá chi phấn đội lí đích anh hùng, liên na ta thúc đái đính quan đích nam tử dã bất năng quá nhĩ , , (Đệ thập tam hồi) Thím ơi! Thím là bực anh hùng trong đám phấn son, ngay bọn con trai mũ cao áo dài cũng chẳng hơn được.


Vừa được xem: 脂粉承籍油頭粉面授粉