, - vị khí,khất , trướng khí,khất -

♦ Phiên âm: (wèi qì, zhàng qì ).


♦Đầy hơi


Vừa được xem: 胃气,胀气蜜色晃悠零食菩薩游仙詩