- phì tràng,trường -

♦ Phiên âm: (féicháng).Vừa được xem: 肥腸洋財旋轉姨奶奶期于赓盤費畢業射電天文