- thanh sắc câu lệ -

♦ Phiên âm: (shēng sè,shǎi jù lì ).


(hvtd)♦Giọng nói vẻ mặt cực kì nghiêm khắc. ◇Mao Thuẫn : Giá lưỡng cú thoại hựu thị thanh sắc câu lệ, sở hữu toàn tập tại bạn công thất môn ngoại đích chức viên môn toàn bộ hách hoại liễu , (Tí dạ , Thất).


Vừa được xem: 聲色俱厲消停治水沙龍民憤毛躁殿宇殘殺歷世