- nhĩ quang -

♦ Phiên âm: (ěrguāng).


.

(hvtd)♦Tát tai, bạt tai. ◇Thanh bình san đường thoại bổn : Phóng liễu nhất chích thủ, khán trước hòa thượng kiểm thượng, chỉ nhất phách, đả cá đại nhĩ quang , , , (Hoa đăng kiệu liên nữ thành phật kí ).
♦§ Cũng nói là: quát tử , quát tử , nhĩ quát tử , nhĩ quát tử , nhĩ quặc tử . 


Vừa được xem: 耳光332左券耐用狗馬422