- háo tư -

♦ Phiên âm: (hàozī).(hvtd)♦Hao tổn tiền của. ◎Như: công trình háo tư thượng ức .


Vừa được xem: 耗資描摹