- lỗi -

♦ Phiên âm: (lěisì).


♦cái cày; cái bừa. , .


Vừa được xem: 耒耜左手定則左司馬