- nại dụng -

♦ Phiên âm: (nàiyòng).


.


Vừa được xem: 耐用狗馬422分配