- nại hỏa tài liệu -

♦ Phiên âm: (nàihuǒcáiliào).


♦vật liệu chịu lửa. , . .


Vừa được xem: 耐火材料供应商专区修羅菜系計算機史記個人