- nại hỏa tài liệu -

♦ Phiên âm: (nàihuǒcáiliào).


♦vật liệu chịu lửa. , . .


Vừa được xem: 耐火材料堵嘴赤壁打倒主坐五短身材罪該萬死