- mĩ chúc,thuộc,chú duy nhĩ kinh,nguyên quần đảo -

♦ Phiên âm: (měi shǔ wéi’ěrjīng qúndǎo ).


♦Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ


Vừa được xem: 美属维尔京群岛