- tội cai vạn tử -

♦ Phiên âm: (zuìgāiwànsǐ).


♦tội ác tày trời; chết vạn lần cũng chưa đền hết tội; tội đáng muôn chết. , .


Vừa được xem: 罪該萬死侵陵俯冲手板市尺系列短片進發