- KHIÊN -

♦ Phiên âm: (qiàn).


.


Vừa được xem: 跌跌蹌蹌超然不群离心泵趿拉