- tổng kinh lí -

♦ Phiên âm: (Zǒn gjīnglǐ ).


♦Tổng Giám Đốc


Vừa được xem: 總經理祿广