- tổng lí -

♦ Phiên âm: (zǒng,zōng lǐ ).


(hvtd)♦Tổng quản chưởng lí.
♦Tiếng tôn xưng Tôn Trung Sơn , người sáng lập Đồng Minh Hội (Trung Quốc).
♦Thủ trưởng hành chính quốc gia. § Cũng gọi là Nội các tổng lí .


Vừa được xem: 總理攬總構成眉壽喜上眉梢