- súc sa mật -

♦ Phiên âm: (sùshāmì).


♦cây sa nhân. , , , . , , , . 越南西. .

(hvtd)Súc sa mật : loại cây cỏ (lat. Amomum villosum var. xanthioides), dùng làm thuốc sa nhân .


Vừa được xem: 縮砂密剪线刀砂型不倒翁<