- lạp phì -

♦ Phiên âm: (lìféi).


♦phân viên; phân dạng hạt; phân bón hạt. .


Vừa được xem: 粒肥普米族甲種粒子珍珠