- lạp tử,tí -

♦ Phiên âm: (lìzǐ).


♦hạt căn bản. .


Vừa được xem: 粒子麥粒腫三才三叉神经湘簾歲首