- tử lạp -

♦ Phiên âm: (zǐlì).


♦hạt; hột. "".


Vừa được xem: 籽粒乙種粒子垂簾